powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en
  Raport Kolejowy przestrzega Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy

  Raport Kolejowy przestrzega Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy

  Raport Kolejowy przestrzega Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy

  Raport Kolejowy – jako członek Izby Wydawców Prasy – zobowiązał się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk Wydawców Prasy. Czym jest Kodeks i dlaczego jest tak ważny?

  Jak czytamy w Kodeksie, wolna i niezależna prasa jako jedna z najważniejszych instytucji społeczeństwa obywatelskiego jest istotnym środkiem komunikacji społecznej, demokratycznej kontroli, edukacji, upowszechniania kultury, budowania poczucia wspólnoty i tożsamości narodowej, kształtowania opinii oraz wzorów zachowań i postaw obywatelskich. Wydawcy muszą być zatem świadomi, że pełnią misję publiczną.

  Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IWP w 6 listopada 2005 r. Kodeks reguluje m.in. stosunki wydawców z reklamodawcami, zasady publikacji reklam, materiałów promocyjnych i ogłoszeń, relacje pomiędzy wydawcą a redaktor naczelny oraz dziennikarzami, zasady kolportażu i działań promocyjnych.

  Podstawowym celem działania wydawcy – jak możemy przeczytać w Kodeksie – jest zbieranie i dostarczanie odbiorcom wiarygodnych i rzetelnych informacji oraz materiałów ułatwiających funkcjonowanie w otwartym społeczeństwie demokratycznym, a nie tylko osiąganie zysku i powiększanie zasięgu oddziaływania wydawanych tytułów prasowych. Na wydawcach ciąży zatem odpowiedzialność za takie ukształtowanie wzajemnych relacji oraz przyjęcie takich zasad działania, które będą sprzyjały skutecznemu wypełnianiu społecznych funkcji prasy.

  Kodeks podkreśla znaczenie niezależności, odpowiedzialności i wiarygodność prasy, kreowania otwartego i konkurencyjnego rynku, samoregulacji i samokontroli w upowszechnianiu dobrych obyczajów oraz umacniania społecznego zaufania do działalności wydawców i prasy.

  Cały Kodeks jest do wglądu na stronie Izby Wydawców Prasy: www.iwp.pl.

  Dodajmy, że wydawcy niebędący członkami IWP mogą zadeklarować gotowość przestrzegania postanowień Kodeksu Wydawców i poddać się sankcjom z niego wynikającym.